REGULAMIN (do pobrania)

REGULAMIN

Ogólnopolski Festiwal Tańca – PNIEWY, 30.11. 2019

 1. Współorganizatorzy Festiwalu:

– Stowarzyszenie SMUL

– LO SU SJK w Pniewach

– OSiR Pniewy

– Teatr Tańca „ZAKRĘCONY”

Festiwal dofinansowany ze środków:

– Miasta i Gminy Pniewy

– Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie LGD KOLD w Lwówku

Biuro Festiwalu:

62-045 Pniewy, ul. Ledóchowskiej 2

Biuro: +48 518 517 474

Koordynator: +48 501 898 986

e-mail: biuro@ft-pniewy.pl

www.ft-pniewy.pl

Koncepcja artystyczna Festiwalu

Festiwal nie ma formy turnieju ani zawodów federacyjnych, a jego nadrzędnym celem jest poszukiwanie oryginalnych form działań tanecznych dzieci, młodzieży. Organizatorzy Festiwalu będą promować prezentacje dążące do oryginalnych rozwiązań artystycznych w ramach ocenianych kryteriów.

Festiwal składa się z prezentacji konkursowych solistów oraz zespołów tanecznych w poszczególnych grupach wiekowych.

Podczas Festiwalu odbędą się:

– konkursowe prezentacje taneczne solistów oraz zespołów/formacji tanecznych w poszczególnych grupach wiekowych – zapisy przez formularz elektroniczny na stronie festiwalu https://www.ft-pniewy.pl/rejestracja/

– 4 bloki OPEN CLASS – warsztaty tańca nowoczesnego dla uczestników Festiwalu, gości i widzów. Zapisy przez biuro Festiwalu biuro@ft-pniewy.pl  lub osobiście w dniu Festiwalu.

 

Cel imprezy

 1. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości taneczno-artystycznej.
 2. Popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych.
 3. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
 4. Wymiana pomysłów oraz doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.
 5. Kształtowanie procesów wychowawczych poprzez umiejętności współpracy, zaufania, empatii
  i współzawodnictwa.
 6. Rozwijanie talentów oraz poszerzenie umiejętności tanecznych uczestników podczas trwania towarzyszących zajęć warsztatowych.

 Uczestnicy

 1. W Festiwalu biorą udział soliści i zespoły w kategorii Inscenizacji tanecznej w sześciu grupach wiekowych – Załącznik nr 1
 2. Uruchomienie grupy wiekowej Festiwalu nastąpi po zgłoszeniu się do Festiwalu minimum dwóch form wykonawczych. Uruchomienie grupy wiekowej Festiwalu nastąpi po zgłoszeniu się do Festiwalu minimum dwóch form wykonawczych. W przypadku zespołów o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu zespołu. W przypadku występów solo – data urodzenia.
 3. Każdy uczestnik Festiwalu może być członkiem tylko jednego zespołu. Organizatorzy Festiwalu ustalają, że minimalna liczba członków zespołu tanecznego wynosi 5 osób.
 4. W sytuacjach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne w celu weryfikacji wieku uczestnika. W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu wiekowego przez 20% uczestników zespołu (obowiązujący jest rok urodzenia), zespół zostanie wycofany z konkursu. (Zapis nie dotyczy kategorii NO LIMIT).

Zasady oceniania

Ocena zespołów będzie polegać na merytorycznej ocenie występów w kategorii inscenizacji tanecznej – prezentacji artystycznej wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych tańca klasycznego, współczesnego i nowoczesnego, w formie miniatur tanecznych i inscenizacji, z wykorzystaniem kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu muzycznego.

Komisja konkursowa ocenia trzy walory prezentacji tanecznych: technikę, kompozycję (choreografię) i wrażenia artystyczne:

 1. Technika – dotyczy opanowania systemu ruchowego i swobodnego posługiwania się tym systemem. Walory techniczne brane pod uwagę w ocenie to precyzja i dynamika ruchu, muzykalność, koordynacja oraz wykorzystanie możliwości ciała ludzkiego w danym stylu tanecznym. Dopuszczane są wszystkie techniki taneczne i style, z wyłączeniem tańca towarzyskiego, ludowego oraz akrobatyki sportowej. Dopuszczane jest łączenie różnych technik w prezentacji konkursowej.
 2. Kompozycja (choreografia) – dotyczy realizacji celu obranego przez choreografa poprzez wybór i połączenie elementów ruchowych oraz nadanie im zamierzonego wyrazu artystycznego tak aby w konsekwencji powstała spójna i harmonijna struktura formalna i/lub tematyczna, która dzięki temu nabierze nowego i niepowtarzalnego znaczenia artystycznego.
 3. Wrażenia artystyczne – to szczególny sposób oddziaływania tańca na odbiorcę, będący przede wszystkim wynikiem spójności elementów kompozycyjnych oraz technicznych i przejawiający się poprzez wzbudzenie głębszych emocji u widza.

Ponadto komisja bierze pod uwagę dobór muzyki i repertuaru, strój, wykorzystanie elementów akrobatyki wyłącznie jako formy wzbogacającej i uzupełniającej taniec, bogactwo figur tanecznych, stopień wykorzystania elementów scenograficznych i rekwizytów.

 

UWAGA!

Program prezentacji powinien być dopasowany do wieku tancerzy, zapewnić im bezpieczeństwo oraz nie powinien oddziaływać negatywnie na widownię.

W skład Komisji konkursowej wchodzą specjaliści związani z tańcem, muzyką i estradą (minimum 3 osoby). Werdykty jurorów są niepodważalne. Jurorzy nie prowadzą żadnych konsultacji z uczestnikami Festiwalu oraz ich instruktorami i opiekunami.

Zasady uczestnictwa

 1. Wypełnione karty zgłoszenia wraz z muzyką oraz potwierdzeniem wpłaty opłaty startowej należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora Festiwalu za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie festiwalu – https://www.ft-pniewy.pl/rejestracja/
 2. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są elektronicznie  do dnia 15 listopada 2019 r. lub do wyczerpania limitów czasowych w poszczególnych kategoriach uzależnionych od ograniczeń czasowych trwania festiwalu. O wpisie na listę startową decyduje kolejność nadesłanego kompletnego zgłoszenia (wraz z niezbędnymi załącznikami: potwierdzenie opłaty wpisowego, muzyka z opisem wykorzystanych utworów). Po wyczerpaniu limitu miejsc elektroniczny formularz rejestracji zostanie wyłączony.
 3. Każdy wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego podania w karcie zgłoszenia autora tekstu i muzyki oraz tytułów utworów. Podanie nierzetelnych, niepełnych informacji (w szczególności autorów muzyki i tekstów) spowoduje nieprzyjęcie zgłoszenia. Prawdziwość danych spoczywa na wypełniającym kartę zgłoszenia.

 

UWAGA!

Podanie jedynie tytułu i wykonawcy utworu nie jest równoznaczne z podaniem autora tekstu, czy muzyki. Uwaga ta w szczególności dotyczy zespołów tanecznych, które muszą podać autorów muzyki i tekstu wszystkich utworów wykorzystanych w całości lub w części.

Teksty utworów wykorzystanych jako podkład muzyczny do choreografii w Festiwalu nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące lub niosące treści rasistowskie.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

 1. Organizatorzy Festiwalu dopuszczają możliwość użycia przez zespół taneczny w czasie eliminacji i finałów elementów scenograficznych o wymiarach nie większych niż 2m x 2m x 2m. Elementy scenograficzne o większych rozmiarach nie będą „wpuszczane” na scenę.
 2. Organizatorzy Festiwalu zakazują używania w czasie prezentacji cieczy lub innych substancji, które pozostawią podłogę mokrą, zabrudzoną, śliską i niebezpieczną dla uczestników.

 

Zasady organizacyjne

 1. Przyjazd i odbiór numerów startowych przez uczestników Festiwalu w Biurze Organizacyjnym: 30 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00.
 2. Uczestnik/uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości – legitymacja szkolna lub dowód osobisty/paszport.
 3. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (instruktorów), gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69). Organizator Festiwalu zaleca, aby 1 instruktor był opiekunem 15 uczestników.
 4. Instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w internatach, bursach, domach noclegowych i ośrodkach wypoczynkowych, znajdujących się na terenie miasta Pniewy i regionu pniewskiego. Uczestnicy w czasie trwania Festiwalu ponoszą koszty wszystkich dojazdów do miejsc zakwaterowania.
 5. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt lub instytucji delegującej.
 6. Uczestnicy zgłoszone do udziału w Festiwalu, udzielają organizatorowi Festiwalu zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do karty zgłoszeniowej, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
 7. Uczestnicy zgłoszone do Festiwalu przeniosą nieodpłatnie na rzecz organizatora (SMUL) prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich: rejestracji telewizyjnej, nadawania oraz reemisji, utrwalenia w postaci dokumentacji zdjęciowej, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet, publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.
 8. Wszelkie protesty będą przyjmowane przez organizatora tylko w formie pisemnej do czasu zakończenia Festiwalu w Biurze Organizacyjnym. Protest może złożyć wyłącznie instruktor wykonawcy (zespołu). Protest nie może dotyczyć merytorycznej oceny Komisji artystycznej i jej werdyktów, a jedynie spraw organizacyjnych i formalnych.
 9. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Festiwalu, w porozumieniu z Koordynatorem Festiwalu i Kierownikiem Artystycznym.
 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika/zespół zasad regulaminu Festiwalu, organizatorzy w porozumieniu z Kierownikiem Artystycznym i Przewodniczącym jury mają prawo zdyskwalifikować uczestnika/zespół.
 11. Po przesłaniu zgłoszenia zgłaszający otrzymają drogą elektroniczną powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia. Informacja dotycząca ostatecznego planu przebiegu i list startowych umieszczona na stronie Festiwalu ft-pniewy.pl do dnia 25 listopada 2019 r.
 12. Opłata startowa wynosi (koszt za osobę):

– 25,00 zł – opłata wpisowa każdego uczestnika za pierwszy występ;

– 10,00 zł – opłata za kolejny występ.

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia SMUL:

PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 38 1020 4128 0000 1202 0065 1240

Tytuł płatności: „FTP, Imię Nazwisko/lub Nazwa Zespołu/lub Nazwa Placówki, Ilość osób (dot. zespołów)”, Przykład: solo – „FTP Jan Nowak”; zespół – „FTP Gracja 7”

 1. Brak potwierdzenia płatności na dzień wymagalności skutkuje skreśleniem solisty/zespołu z listy uczestników. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu w terminie po 15 listopada biuro nie zwraca wpłaconej akredytacji.
 2. Każdy z uczestników festiwalu ma prawo wziąć udział w warsztatach towarzyszących – OPEN CLASS podczas trwania festiwalu. Udział w warsztatach dla uczestników jest bezpłatny. Chęć udziału w wybranych warsztatach oraz liczbę osób należy zgłosić mailowo: biuro@ft-pniewy.pl lub w recepcji podczas rejestracji. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Informacje techniczne

 1. Hala Sportowo Widowiskowa Pniewy przystosowana została do organizacji różnego rodzaju imprez sportowych, a także jest idealnym miejscem do organizacji koncertów, konferencji, turniejów i imprez artystycznych. Hala posiada szatnię z łazienką dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy Festiwalu obowiązani są przestrzegać regulaminu hali i wykonywać polecenia jej pracowników dotyczące zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas trwania Festiwalu.
 2. Wejście zespołu do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 40 min. przed planowanym występem zespołu. Prosimy o szybkie opuszczanie garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie.
 4. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika Festiwalu.
 5. W trakcie trwania festiwalu organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dn. 22.11.2018 r. (U. 2019 poz. 61).

 

PROGRAM FESTIWALU (lista startowa)

 

 

Załącznik nr 1

 

GRUPY
WIEKOWE
KATEGORIE CZAS PREZENTACJI NAGRODY
Do lat 8 solo

zespół

do 50 sek.

do 4:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● nagroda główna – dyplom i puchar

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

9 – 11 lat solo

zespół

do 50 sek.

do 4:30 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● nagroda główna – dyplom i puchar

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

12 – 15 lat solo

zespół

do 50 sek.

do 5:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● nagroda główna – dyplom i nagrody rzeczowe/pieniężne

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

16 – 25 lat solo

zespół

do 50 sek.

do 5:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● nagroda główna – dyplom i nagrody rzeczowe/pieniężne

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

OPEN

 osoby/zespoły dorosłe powyżej 26 roku życia.

solo

zespół

do 50 sek.

do 5:00 min.

●dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● nagroda główna – dyplom i nagrody rzeczowe/pieniężne

●nagroda specjalna – dyplom i statuetka

NO LIMIT                                 
zespoły międzypokoleniowe (bez ograniczeń wiekowych).
zespół do 10:00 min. ● dyplom dla każdego uczestnika za udział;

● nagroda główna – dyplom i puchar

● nagroda specjalna – dyplom i statuetka

 

Nagrody Grand Prix:

Puchar Burmistrza Miasta Pniewy

Puchar Starosty Powiatu Szamotulskiego

Nagrody dodatkowe:

–  nagroda publiczności

–  nagroda organizatora

–  nagrody sponsorów